นายอำเภอไม่ยอมออกใบ ป.3 ให้ เราสามารถทำอะไรได้บ้าง

ขออนุญาตมีปืนแล้วไม่ได้

การขอใบอนุญาต ให้มีและใช้อาวุธปืน นั้นแม้ ผู้ขอจะเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ.2490 แต่นายทะเบียนท้องที่ก็ มิได้มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่ จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ

หากแต่นายทะเบียนท้องที่มีดุลพินิจที่ จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ โดย คํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นของผู้อื่นคําขออนุญาต เป็นรายๆไปว่าจําต้องมีและใช้อาวุธปืนสําหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สินหรือในการกีฬาหรือยิ่งสัตว์หรือไม่ และมากน้อยเพียงใดเป็นสําคัญ

ชายผู้หนึ่งทํางานเป็นช่างเทคนิคปิโตรเลียม ไปยื่นขออนุญาตมีและใช้ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาดจุด 45 ต่อนายอําเภอ ฐานะนายทะเบียนท้องที่ นายอําเภอไม่ให้

ด้วยเหตุผลสองประการ คือ

1.ปืนขนาดนี้จะอนุญาตให้กับตํารวจ ทหารหรือข้าราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายเท่านั้น

2.ชายคนนี้ได้รับอนุญาตให้มีปืนอยู่แล้ว 2 กระบอก เป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. และปืนยาวลูกซองลํากล้องเดียวขนาด 12 มม. อันเป็นการเพียงพอต่การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแล้ว

เขายื่นอุทธรณ์คําสั่งต่อรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อไม่ได้จึงไปฟ้องว่านายอําเภอออกคําสั่งโดยมิชอบ เพราะเขามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วยังไม่อนุญาต

ศาลปกครองสูงสุด มีคําพิพากษาที่ อ.947/2556 วินิจฉัยว่า นายทะเบียนท้องที่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ “ก็ได้” โดยคํานึงถึงเหตุผลและความจําเป็น เป็นรายๆไป

คําวินิจฉัย ของนายอําเภอที่ไม่อนุญาตก็ดี หรือคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีมหาดไทยที่ยกอุทธรณ์ ก็ดี มิใช่เป็นการกระทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษาจึงยกฟ้อง

สรุป คือ เราไม่สามารถทำอะไรได้เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายอำเภอ แต่ถ้าพบว่านายอำเภอมีการทุจริตก็ให้นำหลักฐานไปแจ้ง ปปช. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


เรียบเรียงโดย : thaiammo.com


Loading...

You may also like...