ตรวจสอบรายชื่ออาชีพที่มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืนสวัสดิการกรมการปกครองสน.สก.

ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืนสวัสดิการกรมการปกครองสน.สก.

-ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง

-กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน

-สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.)

– พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

-ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม

– ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง

– ผู้พิพากษา สำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

– กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

– กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

– สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

– สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

– สภาความมั่นคงแห่งชาติ

-สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

-กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

-สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ

– กรมทางหลวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

– กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

– สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการวุฒิสภา

-กรมประชาสัมพันธ์

อาวุธปืนที่สั่งซื้อกำหนดเงื่อนไขห้ามโอนภายในกำหนด5ปีนับแต่วันออกใบอนุญาตเว้นแต่มรดกตกทอด

ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
สมาชิก อส.ผู้บริหาร / สมาชิกและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
และส่วนราชการที่กรมการปกครองอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ

ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้พิพากษา
สำนักงานอัยการ และสำนักงานอัยการสูงสุด บุคลากรองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

กรมป่าไม้

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมสรรพสามิต

กรมศุัลกากร

กรมสรรพากร

กรมราชทัณฑ์

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานศาลปกครอง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง และผู้พิพาษา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. กรมการปกครอง

3. กรมพัฒนาชุมชน

4. กรมที่ดิน

5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

6. กรมโยธาธฺการและผังเมือง

7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยรัฐวิสาหกิจ

1. การประปานครหลวง

2. การประปาส่วนภูมิภาค

3. การไฟฟ้านครหลวง

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5. องค์การตลาด

องค์กรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ

1. ปปช.

2. กกต.

3. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

4. ผู้ตรวจการแ่ผ่นดิน

ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืนสวัสดิการกรมการปกครองสน.อส.

-ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกหน่วยงาน  ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ

-ห้ามโอน-ยกเว้นตกทอดทางมรดก


Like ให้ด้วยจะดีมาก


Loading...

You may also like...