อยากมีปืนถูกกฎหมายเหมือนกับคนอื่นต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการขอซื้ออาวุธปืน

1. เลือกปืนที่ถูกใจก่อนครับ จะโดยการสอบถาม หรือดูจากหนังสือ ก็ได้ แต่แนะนำว่าเมื่อได้รุ่น ชนิดที่ถูกใจแล้วจะให้ดี
ควรหาที่ลองยิงดูด้วยนะครับ ว่าถนัดมือหรือเปล่า ขั้นตอนนี้ไม่ควรใจร้อนนะครับ เพราะปืนไม่ใช่ขนมที่จะซื้อกันบ่อยๆ
แล้วจะให้ดีอย่าดูปืนที่ขนาดกระสุนมันแปลกๆหรือใหญ่นักนะครับ จะขอยาก เอาเป็น .38 หรือ 9 มม. นี่แหละครับขนาด
กลางๆ ของ่ายหน่อย แต่จะง่ายสุดก็พวก .22 กับ ลูกซองล่ะครับ ง่ายสุด

2. หลังจากได้ปืนรุ่นที่ถูกใจแล้ว ก็ไปอำเภอท้องที่ที่ท่านอยู่ หรือหาก อยู่ในกรุงเทพ ก็ไปกองทะเบียนกรมการปกครองนางเลิ้ง
กรอกให้เสร็จ พอกรอกเสร็จ เค้าก็จะขอดูหลักฐานเราว่าครบหรือเปล่า

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

– บรรลุนิติภาวะ

– สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ

– ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

– มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ

– บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
– ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
– หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
– ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ข้าราชการทหารหรือตำรวจ

– บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
– หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ
และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
– ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป
– ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น

– บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน

หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร�
ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน
เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

– หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป

– พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ

– หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
มาประกอบการพิจารณา

– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

การขอใบ ป.3

สำหรับ กทม.

ไปติดต่อกองทะเบียน เพื่อกรอกใบคำร้องขอ ป.1
พิมพ์มือ รอตรวจสอบประวัติ หากผ่านไม่มีปัญหา
ท่านก็จะออกใบ ป.3 ให้ นำใบ ป.3 ไปซื้อปืน ได้เลย
จ่ายตังค์ นำปืนไปตรวจที่กองทะเบียนทางร้านจะพา
ไปหรือนัดวันครับ..กลับบ้าน ทางร้านจะทำใบครอบ
ปืนมาให้ระหว่างนำปืนกลับ….แล้วรอ ใบ ป.4 เป็นอัน
เสร็จพิธี (แบบย่อๆ ครับ)

สำหรับต่างจังหวัด 

หลักฐานที่ท่านต้องเตรียมไปที่อำภอที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านคือ

1. บัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4. หนังสือรับรองเงินเดือน
5. สมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร
6. ใบรับรองจาก นายกเทศบาล หรือ กำนัน
7. เอกสารที่แสดงว่าท่านเป็นคนมีเงินเช่น โฉนดที่ดิน
รถยนต์ เป็นต้น หากเปิดกิจการร้านค้าให้ถ่ายรูป
ร้านหลายๆมุมประกอบการพิจารณาด้วยครับ….
8. หลักฐานการประกอบอาชีพ ทะเบียนการค้า กรณีที่จดทะเบียน
ถ้าไม่จดทะเบียน หลักทรัพย์ ต่างๆ ที่หาได้และมีหลักฐานการเป็นเจ้าของ
9. สเตทเม้นท์ ที่ผ่านบัญชีธุรกิจ เงินฝาก

จากนั้นดำเนินเขียนคำร้องที่ ป1. ที่อำเภอครับแล้วทาง
อำเภอตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน……..จากนั้น
อำเภอจะออกใบ ป3. เพื่อนำมาซื้อปืนครับขึ้นอยู่กับว่า
จะระบุว่าซื้ที่ไหน…ส่วนใหญ่จะเป็น กทม. หลังจาก
ซื้อปืนแล้วต้องนำปืนไปตรวจสอบ…ทางร้านจะพาไป
หรือนัดวันครับ……………
ส่วน..ซื้อวันเสาร์ต้องรอวันจันทร์ครับ….ที่กอง
ทะเบียนรับเซ็นต์รับปืนต่อหน้าเจ้าหน้าที่….
รับปืนนำกลับมายังอำเภอที่ท่านอยู่ครับ…โดยทางร้าน
จะทำใบครอบปืนมาให้ระหว่างนำปืนกลับ….
ตรจสอบอีกครั้ง…จากนั้น รอ.ใบ ป4. ครับ ขึ้นอยู่แต่ละ
อำเภอครับว่านานแค่ไหน….

ตัวอย่างเอกสาร

 


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd