ความรู้เกี่ยวกับการอ่านทะเบียนปืน เบื้องต้น


การตรวจสอบเลขทะเบียนปืนว่าเป็นปืนสวัสดิการหรือไม่
ประมาณปี 2518 เครื่องหมายทะเบียนปืนกำหนดเลขสองหลักแรก (จากซ้ายไปขวา) ด้วยเลขปี ตามด้วยเลขลำดับการทำเครื่องหมายทะเบียน
ปืนทะเบียน กท xxxxxxx

ปืนก่อนปี 2550 ยังไม่มีการกำหนดกลุ่มเลข จนกระทั่ง
ตั้งแต่ ปี 2550 เริ่มใช้ตัวเลขปี ตามด้วยเลข…………..(ตัวที่สามจากซ้าย)
เลข 0 เป็นปืนสั้นร้านค้า ปืนบุคคลนำเข้า (ไม่ใช่สวัสดิการ)
เลข 1 ถึง 4 เป็นปืนสั้นสวัสดิการ
เลข 5 ถึง 6 เป็นปืนยาวร้าน และบุคคล
เลข 7 ถึง 9 เป็นปืนยาวสวัสดิการ

และตัวถัดไปเป็นเลขลำดับการทำเครื่องหมายตามปกติ

สรุปปืนที่ตอกทำเครื่องหมาย กท.

ปี 2550 กท 5000001 ถึง 5008064 เป็นปืนสั้นร้านและบุคคล
กท 5050001 ถึง 5059733 เป็นปืนยาวร้านและบุคคล

นอกนั้นสวัสดิการ

ปี 2551 กท 5100001 ถึง 5107560 เป็นปืนสั้นร้านและบุคคล
กท 5150001 ถึง 5158992 เป็นปืนยาวร้านและบุคคล
กท 5110001 ถึง 5148266 เป็นปืนสั้นสวัสดิการ
กท 5170001 ถึง 5179980 เป็นปืนยาวสวัสดิการ

ปี 2552 หลักการเดียวกับปี 51 ครับ เลข 1 ถึง 4 และเลข 7 ถึง 9 เป็นปืนสวัสดิการ
เลข 0 เป็นปืนสั้น ร้าน และบุคคล
ส่วน เลข 5 ถึง 6 เป็นปืนยาว ร้าน และบุคคล
และตัวถัดไปเป็นเลขลำดับการทำเครื่องหมายตามปกติ

ส่วนว่าจะเป็นสวัสดิการโครงการไหนนั้น ต้องตรวจสอบกับกองทะเบียน

นอกจากนี้ จดเลขทะเบียนขอตรวจสอบข้อมูล ป.4 ที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ที่ระบุเครื่องหมายทะเบียน
เช่น ตัวอย่าง นม1/xxxx หมายถึงอำเภอเมืองนครราชสีมา (อักษรชื่อย่อจังหวัดตามด้วยเลขลำดับอำเภอตามที่ แต่ละจังหวัดกำหนด)

เงื่อนไขปืนสวัสดิการ ที่ห้ามโอน หรือโอนได้โดยมีเงื่อนไข

เงื่อนไขในการโอนอาวุธปืนสวัสดิการถูกกำหนดเงื่อนไขตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา

เงื่อนไขในการโอนอาวุธปืนสวัสดิการ

ลำดับ หน่วยงาน ระยะเวลาห้ามโอน หมายเหตุ (เงื่อนไข)
1. กองบัญชาการทหารสูงสุด – ในระหว่างรับราชการ
2. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 5 เว้นแต่ การโอนทางมรดก
3. กรมสรรพาวุธทหารบก 5 เว้นแต่ การโอนทางมรดก
4. ศูนย์บฏิบัติการกองทัพบก 5 เว้นแต่ การโอนทางมรดก
5. กรมสวัสดิการทหารเรือ 5 เว้นแต่ การโอนทางมรดก หรือได้รับอนุญาตจาก สก.ทร.ก่อน
6.
กรมสรรพาวุธทหารเรือ

จนกว่าจะมีอายุ 59 ปีขึ้นไป หรือออกจากราชการแล้วโดยต้อง
ครอบครองปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีความจำเป็น
อย่างอื่นต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือก่อน
7.
กรมสวัสดิการทหารอากาศ
5
เว้นแต่ การโอนทางมรดกหรือระหว่าง ทอ.ด้วยกันนอกจากนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้ากรม สก.ทอ.ก่อนหรืออยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียน
8. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 5 เว้นแต่ ได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทอ.
9.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 5
เว้นแต่ การโอนทางมรดก หรือมีความจำเป็นอย่างอื่น
ต้องได้รับอนุญาตจาก มท.ก่อน
10.
กรมราชทัณฑ์ 5
โดยให้โอนได้เฉพาะระหว่างข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
ของกรมราชทัณฑ์ เว้นแต่ การรับมรดก
11. สวัสดิการกรมตำรวจ – ห้ามโอนเว้นแต่ การโอนทางมรดก
12. สหกรณ์นครบาล – ห้ามโอน โดยเด็ดขาด
13. ทภ. 3 – ห้ามโอน โดยเด็ดขาด
14. พล.ม.1 – ห้ามโอน โดยเด็ดขาด
15. กรมศุลกากร 1 –
16. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2 เว้นแต่ การโอนทางมรดก
17. สก.ทร.(ปี2539) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก หรือโอนระหว่างข้าราชการ ทร. หรือได้รับอนุญาตจาก สก.ทร.ก่อน หรืออยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียน
18. สก.ทบ.(โดย ทภ.1) 5 เว้นแต่ การโอนทางมรดกหรืออยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียนอาวุธปืน
19. ศรภ.บก.สส. 5 เว้นแต่ การโอนทางมรดก
20.
กรมป่าไม้ , ปปส. , ตร.ปส.

โอนให้ได้เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกรม
ป่าไม้ข้าราชการ ปปส., ตร.ปส.เท่านั้น เว้นแต่การรับมรดก
21. สก.ตร.(ปี 2539) – เว้นแต่ โอนให้ข้าราชการตำรวจหรือการรับมรดก เท่านั้น
22. บก.สส.(2540) – เว้นแต่ การโอนทางมรดกหรืออยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียนอาวุธปืน
23. สก.ทบ. – เว้นแต่ การโอนทางมรดกหรืออยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียนอาวุธปืน
24.
กรมยุทธบริการ บก.สส.

ห้ามโอนระหว่างรับราชการ หากมีความจำเป็น ต้องได้รับอนุญาตจาก
นายทหารยศชั้นพลโทฯก่อน
25. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ปี43) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
26. กรมการปกครอง(ปี2548) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
27. บก.ตชด.(ปี 2548) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
28. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ปี48) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
29. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ(ปี2548) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
30. ม.ราชภัฏยะลา(ปี 2548) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
31. ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี48 – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
32. กรมทางหลวง(ปี2548) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
33. กรมทางหลวงชนบท(ปี2548) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
34. สวัสดิการกองทัพอากาศ(ปี2549) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
35. สวัสดิการกองทัพบก(ปี2549) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
36. บก.ตำรวจภูธร ภาค 8 (2549) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
37. บก.ตำรวจภูธร ภาค 4 (2549) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
38. บก.ตำรวจภูธร ภาค 6 (2549) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
39. บก.ตำรวจภูธร ภาค 1,2,5,7 ปี49 – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
40. บก.ตำรวจภูธร ภาค 3 (2549) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
41. บก.ตำรวจภูธร ภาค 9 (2549) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
42. สวัสดิการกระทรวงมหาดไทย – เว้นแต่ การโอนทางมรดก
43. กรมทางหลวง (ปี2551) – เว้นแต่ การโอนทางมรดก


ที่มา : oknation


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...