ขั้นตอนการโอนปืนมรดก จากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีที่ผู้ตาย และผู้รับโอนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน
– แจ้งครอบครองอาวุธปืน ภายใน 30 วัน (ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติ ก็ได้)
– ผู้รับโอนมรดก ยื่นคำร้อง ป. 1 ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ พร้อมแนบเอกสาร
– เจ้าหน้าที่พิจารณา หากคุณสมบัติผ่าน เจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตร ไปแจ้งผู้ซื้อเรื่อง ไป รับใบ ป.3
– กรณี มีชื่ออยู่ อำเภอเดียวกันกับเจ้าของอาวุธปืน (ที่เสียชีวิต)
– ผู้รับโอนมรดก นำ ใบ ป.4 เดิม + ใบมรณบัตร + อาวุธปืน ไปติดต่อ สำนักทะเบียนที่ยื่นเรื่อง
– นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และอาวุธปืน จากนั้นจะยึดใบ ป.4 เดิม และออกใบ ป.4 ใหม่ให้แก่ผู้รับโอนมรดก

กรณี มีชื่ออยู่ คนละอำเภอ กับเจ้าของอาวุธปืน (ที่เสียชีวิต)
– ผู้รับโอนมรดก ไปติดต่อ สำนักทะเบียนที่ยื่นเรื่อง เพื่อขอรับ ใบ ป.3
– จากนั้น นำ ใบ ป. 3 + ใบ ป.4 เดิม + สำเนาใบมรณบัตร + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย ไปติดต่อ ณ สำนักทะเบียนที่ปืนจดทะเบียนไว้
– นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และอาวุธปืน ถูกต้อง ยึดใบ ป.3 ไว้ และจะสลักหลัง ใบ ป.4 ว่าโอนให้กับใคร
– ผู้รับโอนมรดก นำ ใบ ป.4 เดิม + อาวุธปืน +สำเนาใบมรณบัตร+สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนของผู้ตาย ไปติดต่อ ณ สำนักทะเบียนตน ได้ยื่นเรื่องไว้
– นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และอาวุธปืน จากนั้นจะยึดใบ ป.4 เดิม และออกใบ ป.4 ใหม่ให้แก่ผู้รับโอนมรดก

เอกสาร/หลักฐาน
กรณี ผู้รับโอนเป็นข้าราชการบำนาญ หรือประชาชนทั่วไป
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือรับรองความประพฤติ โดยผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป (ระดับ 6 ขึ้นไป) หากผู้รับรองเป็นทหาร ตำรวจ ผู้นั้นต้องมียศตั้งแต่ พ.ท. , น.ท. หรือ พ.ต.ท. ขึ้นไป และสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง (หนังสือรับรองต้องอกไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
– หลักฐานประกอบอาชีพ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หากประกอบาอชีพรับจ้าง หรือเป็นลูกจ้าง ต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนจากผู้อำนาจจัดการของกิจการนั้น หรือจากเจ้าของกิจการแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้าง หรือมิได้เป็นลูกจ้าง เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย หรือเร่ขายของหรือรับเหมาต่างๆ โดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ให้ถ่ายภาพกิจการนั้นๆ 2-4 ภาพ ประกอบการขออนุญาต
– สำเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปืน ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน และหนังสือรับรองจากสนามกีฬายิงปืน (เฉพาะกรณี ที่ขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการกีฬา หรือขอซื้ออาวุธปืนชนิดเดี่ยไรเฟิล ทุกขนาด และอาวุธปืนทุกชนิดที่มีขนาด .40, .44, .45, .357)
– สำเนาหลักทรัพย์ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน รายการเงินฝากธนาคาร (Statement) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือหลักฐานอื่น
– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน (ถ้ามี)
– สำเนาใบ ป.4 ทุกใบ ที่มีอยู่ในความครอบครอง (ถ้ามี)
– ใบมรณบัตร (ฉบับจริง พร้อมสำเนา) (กรณีที่ไม่มีใบมรณบัตรให้ใช้หนังสือรับรองการตาย)
– สำเนาคำสั่งศาล กรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดกหรือของทายาท กรณีเป็นทายาทที่เป็นคู่สมรสให้นำทะเบียนสมรสแนบเรื่องด้วย
– หนังสือแสดงเจตนาจัดการทรัพย์มรดกของผู้จัดการมรดก
– หากไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ทายาททุกคนต้องแสดงเจตนาในการแบ่งปันทรัพย์มรดกอาวุธปืนกระบอกนี้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน ส่วนทายาทคนใดที่เสียชีวิตแล้ว ให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแนบเรื่อง (กรณีที่ไม่มีใบมรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองการตาย)
– นำอาวุธปืนที่จะขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ที่มา : pantip


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd