ขอใบ ป.3 ยังมีปลัดบางอำเภอทำดื้อแพ่ง

ปลัดดื้อแพ่ง

ขอว่ากันต่อถึงเรื่องปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจที่กำลังกลายเป็น “ประเด็นร้อน” ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้มีอำนาจออกใบขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) กับข้าราชการตำรวจผู้ยื่นคำร้องขอ

งานนี้ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ลงมาจัดการแก้ปัญหาทันที ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เรื่องเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจในการขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดกำชับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจที่มายื่นคำร้องขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)ต่อนายทะเบียนท้องที่

ปรากฏตามข่าวสารออนไลน์และมีข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการได้ร้องเรียนมายังผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยในหลายกรณีความว่า มีการประวิงเวลา ดำเนินการล่าช้าเกินสมควร พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

ตลอดถึงการเรียกรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อแลกกับความรวดเร็วในการขออนุญาต

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมตามคำร้องเรียนเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อความเป็นข้าราชการและส่อไปในทางทุจริต จึงให้จังหวัดสั่งกำชับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตขออาวุธปืนในทุกระดับ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

1.ในการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรา 13 โดยเคร่งครัด ห้ามพิจารณาเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เช่น เรียกใบรับรองแพทย์ เรียกใบรับรองทดสอบสมรรถภาพการใช้ปืน

2.ข้าราชการตำรวจมีสถานภาพความเป็นข้าราชการ อันเป็นหลักประกันในด้านคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในมาตรา 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) เมื่อผู้บังคับบัญชาขอข้าราชการตำรวจได้รับรองความประพฤติอันเป็นการรับรองคุณสมบัติตามมาตรา 13 (9)และหนังสือรับรองความประพฤติเช่นว่านี้ยังเป็นหลักประกันว่า ข้าราชการตำรวจผู้ยื่นคำขอยังคงมีสถานภาพเป็นข้าราชการโดยสมบูรณ์ ดังนั้น นายทะเบียนจึงไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยวิธีการใด ๆ เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 6 ของหลักการพิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง 2

3.หากนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่รายใดทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1 และข้อ 2 หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ให้จังหวัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏความชัดแจ้งทุกรายไป เพื่อจักได้ดำเนินการเอาผิดทางวินัยและทางอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในการบริหารของข้าราชการและบุคลากรกรมการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ซึ่งกรมการปกครองได้มีประกาศกรมการปกครอง เรื่อง นโนบายคุณธรรมและความโปร่งใส ตามที่อ้างถึง 3 นั้น จึงกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรกรมการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ยึดถือปฏิบัติคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมปราศจากการทุจริต อันเป็นเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ด้วย และขอให้พึงระมัดระวังกิริยาวาจาในการให้บริการประชาชน รวมทั้งให้ชี้แจงขั้นตอนการพิจาณาอนุญาต อนุมัติ ในเรื่องนั้นให้ประชาชนผู้มาติดต่อเกิดความเข้าใจในการพิจารณาโดยกระจ่าง

หลังจากคลอดคำสั่งออกไป อธิบดีกรมการปกครองได้ออกคำสั่ง “เชือด” นายอำเภอแห่งหนึ่งให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง

แต่ก็ยังมีบางอำเภอที่ “ปลัดดื้อแพ่ง” ทำหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติ “ตำรวจ”ไปถึงผู้กำกับโรงพัก

ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมตรวจสอบประวัติเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

ผลเป็นประการใดรายงานให้อำเภอทราบด้วย

ไม่รู้ป่านนี้ท่านอธิบดีกรมการปกครองทราบหรือยัง !!!


ที่มา : https://www.cops-magazine.com/topic/8467/


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd