ซื้อปืนจากต่างประเทศนำกลับเข้ามาใช้ในเมืองไทยนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้าง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

– คำขอแบบ ป.๑

– ใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน (แบบ ป.๒)

– เอกสารแสดงเลขหมายประจำปืนที่ได้รับการตรวจปล่อยจากกรมศุลกากร

– เอกสารแสดงการชำระภาษีอากรอาวุธปืนที่สั่งนำเข้า

-เอกสารแสดงการสั่งนำเข้าอาวุธปืนจากบริษัทอาวุธปืนต่างประเทศ

– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ๑ ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

– กรณีผู้สั่งนำเข้าเป็นนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

5 วัน

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ลืมเรืองใบอนุญาติของประเทศนั้นๆไปให้หมด เพราะไม่สามารถใช้ได้ที่เมืองไทย

2.ตรวจสอบว่าปืนที่จะนำเข้า กฎหมายประเทศไทยอนุญาตหรือไม่

3. เมื่อคุณนำอาวุธเข้ามาในประเทศไทย อาวุธปืน จะถูกกักไว้ที่สนามบิน

4. ให้เจ้าของอาวุธปืน ไปติดต่อ สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ (กทม. ติดต่อ ศูนย์บริการประชาชนที่นางเลิ้ง / ตจว. ติดต่อที่ว่าการอำเภอ)

5. แจ้งกับทางนายทะเบียนว่าต้องการ นำเข้าอาวุธปืน ทางนายทะเบียนจะให้ยื่นขอ ใบ ป.2 (ใบขออนุญาตนำเข้าอาวุธปืน)

6. เมื่อผ่านการพิจารณากับเจ้าหน้าที่ แล้วให้นำใบ ป.2 ไปยื่นที่สนามบิน (ด่าน) เพื่อชำระภาษีและนำปืนกลับ

7. เมื่อได้อาวุธปืนมาแล้ว ต้องการนำอาวุธปืนใช้ ก็จะเป็นการยื่นขอใบอนุญาต ป.4 (ใบขออนุญาตให้มีและใช้) ต่อไป


ที่มา : ศูนย์บริการภาครัฐ สายด่วน 1111 https://pantip.com/topic/33616599

คู่มือบริการประชาชน https://www.dopa.go.th/public_service/service_guide167/view171


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...