ซื้อหรือครอบครองเสื้อเกาะกันกระสุน ใส่เองระวังผิดกฎหมาย

ประกาศกระทรวงกลาโหม กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดให้อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสีหรือสารนิวเคลียร์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ดังต่อไปนี้เป็นยุทธภัณฑ์

1. อาวุธ เครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการทำสงครามได้

1.1 ประเภทอาวุธและเครื่องยิง ทั้ง หรือปล่อย และอุปกรณ์

1.1.1 อาวุธปืนพก

1.1.2 อาวุธปืนเล็กสั้น

1.1.3 อาวุธปืนเล็กยาว

1.1.4 อาวุธปืนกลทุกประเภท

1.1.5 อาวุธปืนใหญ่

1.1.6 อาวุธปืนที่ใช้กระสุนปืนบรรจุสารนิวเคลียร์ สารชีวะ สารเคมีชนิดทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ

1.1.7 อาวุธปราบเรือดำน้ำ

1.1.8 อาวุธนิวเคลียร์

1.1.9 เครื่องยิงจรวดและอาวุธปล่อย

1.1.10 เครื่องยิงลูกระเบิด

1.1.11 เครื่องยิงพลุสัญญาณ

1.1.12 เครื่องปล่อยสารเคมี สารชีวะ ทางทหาร

1.1.13 เครื่องทำควันหรือหมอกเทียม

1.1.14 เครื่องเสริมสมรรถภาพของอาวุธยิง ทิ้ง ปล่อย

1.1.15 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของสิ่งต่างๆ ตาม 1.1.1 ถึง 1.1.14

1.1.16 เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ ประกอบ ซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ตาม 1.1.1 ถึง 1.1.15

ทั้ง นี้ ยกเว้นอาวุธปืนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2530

1.2 ประเภทกระสุน วัตถุระเบิด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์

1.2.1 ดินระเบิด และดินส่งกระสุน

1.2.2 กระสุนปืน

1.2.3 จรวด

1.2.4 ตอร์ปิโด

1.2.5 ลูกระเบิด

1.2.6 ทุ่นระเบิด และกับระเบิดทุกชนิด

1.2.7 กระสุนนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี

1.2.8 ลูกระเบิดนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี

1.2.9 จรวดนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี

1.2.10 พลุสัญญาณทางทหาร

1.2.11 ลูกระเบิดควัน กระป๋องควัน หม้อควัน และอื่นๆ

1.2.12 ชนวนจุด ยิง ทิ้ง ปล่อยสิ่งต่างๆ ตาม 1.2.1 ถึง 1.2.11

1.2.13 เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ หรือทำลายยุทธภัณฑ์ตาม 1.2.1 ถึง 1.2.12

ทั้ง นี้ ยกเว้นเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้ได้ตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

1.3 ประเภทยานพาหนะทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ที่ใช้ในกิจการทางทหารและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือสงครามได้

1.3.1 ยานพาหนะรบ

1.3.2 ยานพาหนะช่วยรบ

1.3.3 เรือรบ

1.3.4 เรือช่วยรบ

1.3.5 อากาศยานรบ

1.3.6 อากาศยานช่วยรบ

1.3.7 ส่วนประกอบ และเครื่องอุปกรณ์ของสิ่งต่างๆ ใน 1.3.1 ถึง 1.3.6

1.3.8 เสื้อเกราะป้องกันกระสุน หรือป้องกันสะเก็ดระเบิด

1.3.9 แผ่นป้องกัน หรือโล่ป้องกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด

1.3.10 ดาบปลายปืน

1.3.11 เครื่องฉีดไฟทางทหาร

1.3.12 เครื่องกีดขวางหรือลวดที่ทำขึ้นพิเศษ สำหรับทำอันตราย กีดขวางทหารและยวดยานพาหนะทหาร

1.3.13 เครื่องพรางในทางทหาร

1.3.14 เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหารทุกชนิด

1.3.15 เครื่องถ่ายภาพทางอากาศ รวมทั้งฟิล์มและกระดาษพิมพ์ภาพถ่ายทางอากาศ

1.3.16 เครื่องมือตรวจการณ์ทางทหาร ชนิดมองเห็นภาพได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

1.3.17 เครื่องมือวัดระยะทางทหาร

1.3.18 อุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะพิเศษ และมีความสำคัญจำเป็นในการใช้บรรจุและหรือห่อเพื่อขนส่งยุทธภัณฑ์

1.3.19 หน้าการและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี สารชีวะ ทางทหาร ซึ่งสามารถให้การป้องกันต่อสารเคมี (Chemical Agents) สารชีวะ (Biological Agents) ที่เป็นของเหลว เป็นแก๊ส เป็นไอ หรือเป็นแอโรซอล (Aerosol) เฉพาะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1.3.19.1 ตัวหน้ากากทำด้วยยางหรือวัสดุอื่นที่ทนทานต่อสารเคมี สารชีวะ เมื่อประกอบแว่นตาแนบสนิทตัวหน้าการ สวมแล้วสามารถปกคลุมใบหน้าได้ทั้งหมด และสามารถป้องกันไม่ให้สารเคมี สารชีวะ ทางทหาร ที่เป็นของเหลว เป็นแก๊ส หรือ เป็นไอซึมผ่านเข้าไปทำอันตรายผิวหนังบริเวณใบหน้าได้ และ

1.3.19.2 เป็นหน้ากากที่ใช้กับเครื่องกรองอากาศ ซึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นเครื่องกรองแอโรซอล และกรองแก๊ส หรือไอ บรรจุไว้ด้วยกัน (Gas ? Particulate Filter) มีขีดความสามารถในการกรองสารเคมี สารชีวะทางทหาร

หน้ากาก ป้องกันที่มีขีดความสามารถและลักษณะดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นหน้ากากที่สามารถ นำติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ หรือเป็นหน้าการที่ออกแบบสำหรับใช้ใชยานพาหนะรบ ซึ่งอาจจะต่อเข้ากับระบบจ่ายอากาศหายใจหรือไม่ก็ได้

1.3.20 เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจวัด เทียบมาตรฐาน วิเคราะห์ ทดสอบ ประกอบ ซ่อมแซม ป้องกัน ทำลาย ค้นหา หรือใช้ประกอบกับสิ่งต่างๆ ตาม 1.3.1 ถึง 1.3.19

 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ยุทธภัณฑ์” หมายความว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สาร

รังสี หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗

“สั่งเข้ามา” หมายความว่า สั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยุทธภัณฑ์

“นำเข้ามา” หมายความว่า นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยุทธภัณฑ์

 

“ผลิต” หมายความว่า ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ผสม แปรสภาพ

ปรุงแต่ง หรือแบ่งบรรจุซึ่งยุทธภัณฑ์

“มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยุทธภัณฑ์

 

มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตก็ได้

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd