ตำรวจพกปืนตลอดเวลาได้จริงหรือ พกแล้วนำไปข่มขู่ ปชช. ได้หรือไม่

เคยสงสัยมั้ยครับว่าตำรวจเวลานอกราชการสามารถพกปืนได้ตลอดเวลาหรือไม่ หรือ เวลาที่ลางาน หยุดงาน ไปเที่ยวอะไรแบบนี้

วันนี้เลยถือว่าเป็นโอกาสดี เรามาศึกษาระเบียบของตำรวจกันครับ รายละเอียดมีอยู่ดังนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเนือจากกฎหมายต่างๆ แล้วยังมีระเบียบที่ควบคุมการการปฏิบัติหน้าที่อยู่ 2 อย่าง คือ

1.ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี (เกี่ยวกับการ ตรวจค้น ,จับกุม ฯลฯ)

2.ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (เครื่องแต่งกาย,ระเบียบวินัย,การพกพาอาวุธ ฯลฯ)

บทที่ 13 การพกพาอาวุธปืน ดาบปลายปืน และตะบอง

ข้อ 1 ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจซึ่งแต่งเครื่องแบบก็ดี หรือมิได้แต่งเครื่องแบบก็ดี หรือที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างๆ โดยทั่วไป พกหรือพาอาวุธปืนไปในถนนหลวง ทางหลวง หรือในที่สาธารณสถาน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

1. หน่วยตำรวจรักษษการณืที่เตรียมตัวอยู่กับที่เป็นหมวดหมู่เพื่อป้องกันและปราบปรามเหตุการณ์โจรผู้ร้าย
2. ตำรวจสายตรวจ ตำรวจมราปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร
3. หน่วยตำรวจซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปตรวจ หรือรักษาเหตุการณ์แรมคืน
4. ตำรวจที่ประจำตู้ยามหรือด่านตรวจ
5. ตำรวจที่ทำหน้าที่อารักขาบุคคลหรือเป็นยามสถานที่สำคัญ ซึ่งทางราชการสั่งให้มีอาวุธปืนติดตัวได้
6. ตำรวจซึ่งทำหน้าที่ควบคุมเงิน
7. ตำรวจผู้ควบคุมผู้ต้องหา หรือจำเลย หรือผู้ต้องหา เดินทางไปส่ง ณ ที่ใดๆ ซึ่งเป็นทางไกลหรือทางเปลี่ยวอันจำเป็นต้องมีอาวุธควบคุมอย่างเข้มแข็ง และหัวหน้าหน่วยงานที่จัดตำรวจควบคุมไปนั้นสั่งให้ตำรวจผู้ควบคุมมีอาวุธปืนไปในการนั้น


8. เมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องปราบปรามเหตุการณ์ด้วยการใช้อาวุธให้ตำรวจพกอาวุธปืนเคลื่อนที่ไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ต้องมีหัวหน้าเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรคุมไป ถ้าไม่มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่จะจัดให้ควบคุมไปได้ จึงให้จัดนายตำรวจชั้นประทวนถัดๆ ลงมาไปเป็นผู้ควบคุม
9. ตำรวจที่ทำการฝึกซึ่งต้องใช้อาวุธปืนตามระเบียบที่ว่าด้วยการฝึก
10. ตำรวจที่จัดเป็นกองหมวดหรือหมู่เกียรติยศตามระเบียบที่ว่าด้วยการจัดแถวเกียรติยศ
11. ตำรวจซึ่งทำหน้าที่นำอาวุธปืนของหลวงหรือของกลางส่งยังที่ต่างๆ ในกรณีนี้ต้องบรรจุอาวุธปืนนั้นในหีบหรือห่ออย่างเรียบร้อย
12. กรณีพิเศษอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาตำรวจตั้งแต่ชั้นผ็กำกับการขึ้นไป สั่งให้พกอาวุธปืนไปได้

ข้อยกเว้นเหล่านี้ เมื่อเสร็จกิจที่จำต้องพกหรือพาอาวุธปืนไปในการนั้นแล้วตำรวจที่มีอาวุธปืนเหล่านั้น ต้องรีบกลับหน่วยที่ตั้งโดยเร็ว ห้ามพกหรือพาอาวุธปืนแวะเวียนไปในที่อื่นใดอีก

ข้อ 2 ในเขตพระราชฐาน เขตทหาร ในศาล ห้ามมิให้พกอาวุธปืนเข้าไป
ข้อ 3 ตำรวจที่รักษาการณ์โดยทั่วไป นอกจากกรณีที่ยกเว้นไว้ตอนต้นนั้นให้ใช้อาวุธดังนี้

1. ตำรวจนครบาลให้ใช้ตะบองตามแบบของกรมตำรวจ
2. ตำรวจภูธร ให้ใช้ดาบปลายปืนของหลวง

ข้อ 4 ตำรวจที่เดินทางจากต่างจังหวัดหรือต่างท้องที่ โดยพกอาวุธปืนสำหรับตัวไปด้วย ให้รีบนำอาวุธปืนและกระสุนทั้งของหลวงและของส่วนตัวไปฝากไว้ที่สถานีตำรวจเจ้าของท้องที่นั้นๆ เว้นแต่การเดินทางผ่านโดยไม่พักค้างคืน

การฝากอาวุธตามวรรคต้นั้น ไม่บังคับแก่ตำรวจชั้นจ่าสิบตำรวจขึ้นไป
การฝากและรับอาวุธปืนคืน ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

ข้อ 5 ตำรวจตั้งแต่ชั้นจ่าสิบตำรวจขึ้นไป ซึ่งแต่งเครื่องแบบและปฏิบัติราชการอื่นนอกจากกรณียกเว้นข้างต้น จะพกอาวุธปืนติดตัวไปด้วยก็ได้ แต่ต้องพกพาไปโดยมิดชิดจนผู้อื่นไม่อาจรู้ได้ง่ายว่ามีอาวุธปืนติดตัวอยู่ เช่น บรรจุไว้ในกระเป๋าเอกสาร เป็นต้น

ข้อ 6 ข้าราชการตำรวจที่มีความจำเป็นต้องพกอาวุธปืนติดตัวไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าอาวุธปืนนั้นจะเป็นอาวุธปืนส่วนตัวหรือของทางราชการ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นสารวัตร สารวัตรใหญ่ หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปก่อน การอนุญาตดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ โดยมอบให้กับผู้รับอนุญาตนำพกติดตัวไป การอนุญาตให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ผู้อนุญาตว่าควรจะให้พกภายในกำหนดกี่วันแต่ทั้งนี้การอนุญาตครั้งหนึ่งจะต้องไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับตำรวจผู้มีอำนาจอนุญาตดังกล่าวมาแล้ว และตำรวจชั้นร้อยตำรวจเอกขึ้นไป ถ้าจะต้องปฏิบัติราชการและมีความจำเป็นต้องพกอาวุธปืนติดตัวไปด้วย ถือว่าอยู่ในภาวะรู้ควรมิควรเป็นอย่างดีแล้ว ไม่ต้องขออนุญาตผู้ใด เว้นแต่ให้นำบัตรประจำตัวติดตัวไปด้วยเพื่อแสดงเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ข้อ 7 ในกรณีที่พกอาวุธปืนได้ตามระเบียบที่กล่าวแล้ว ให้ข้าราชการตำรวจถือปฏิบัติในการพกปืนดังกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีแต่งเครื่องแบบตำรวจ

ก. ขณะอยู่ในแถว ควบคุมแถว ไปราชการ ให้พกโดยใช้ซองปืนหนังสีน้ำตาลร้อยเข็มขัดไว้ทางขวา
ข.ในโอกาสลำลอง ให้พกพาไปในลักษณะซ่อนเร้นอย่างมิดชิดจนไม่สามารถอาจสังเกตเห็นได้ง่าย
ค. ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จราจร ตำรวจที่มียศตั้งแต่สิบตำรวจเอกลงให้พกโดยใช้ซองปืนหนังสีขาวร้อยเข็มขัดไว้ทางขวา ตามที่กองพลาธิการจัดหามาจ่ายให้ใช้ราชการ

(2) ในกรณีที่มิได้แต่งเครื่องแบ ให้พกพาไปโดยมิดชิด จนไม่อาจสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บรรจุไว้ในกระเป๋าเอกสาร เป็นต้น

ข้อควรระวังในการพกอาวุธปืนนั้นมีหลักอยู่ว่า ต้องให้มิดชิดและเรียบร้อยทั้งต้องให้เป็นการเหมาะสมกับกาลเทศะด้วย อย่าพกปืนในทำนองที่ทำให้ประชาชนได้รับความกระทบกระเทือนใจเมื่อได้พบเห็น เช่น ไม่สวมเครื่องแบบ แต่เหน็บปืนไว้ทีสะเอวบ้าง ข้างหลังบ้าง หรือใส่กระเป๋ากางเกงปล่อยด้ามปืนโผล่ออกมาให้เห็นบ้าง เป็นต้น

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ข้าราชการตำรวจที่พกพาอาวุธปืน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนย่อมเป็นความผิดทางวินัย และอาจถูกดำเนินคดีได้

ข้อ 8 การใช้ดาบปลายปืนหรือตะบอง เมื่อแต่งเครื่องแบบตำรวจนั้น ให้ใส่ในซองดาบปลายปืน หรือซองตะบองที่ทางราชการจ่ายให้ โดยสอดซองนั้นไว้ในเข็มขัดบริเวณสะเอวข้างซ้าย

ข้อ 9 ตำรวจที่ได้รับจ่ายดาบปลายปืน ให้คาดดาบปลายปืนประกอบเครื่องแบบได้เฉพาะในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นสารวัตร สารวัตรใหญ่ หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปสั่งให้คาดเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือในโอกาสอื่นที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นสารวัตร สารวัตรใหญ่ หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปสั่งให้คาดได้เท่านั้น นอกจากนี้ห้ามคาดดาบปลายปืน ยิ่งเป็นโอกาสที่มิได้แต่งเครื่องแบบแล้ว ห้ามคาดเด็ดขาด

สรุป

ก็คือพกได้ครับ แต่เจ้าหน้าที่ที่พกอาวุธปืนแบบเปิดเผยด้วยจุดประสงค์อื่น ที่ไม่ใช่การปฎิบัติหน้าที่ หรือใช้ข่มขู่ประชาชนต้องได้รับโทษทางอาญาและวินัยLike ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd