ตำรวจสามารถพกปืนไปที่ไหนก็ได้ตามอำเภอใจโดยไม่มี ป.12 ได้หรือไม่!!

ภาพประกอบเฉยๆนะ ที่มา : http://concealednation.org/2015/11/yes-this-is-a-1911-shotgun/

ตำรวจพกปืน โดยไม่มีใบอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัว( ป.12) ได้หรือไม่???

ฎีกา 1259/2542 อธิบายไว้ว่า

เห็นว่าแม้จ่าสิบตำรวจสมคิดและจ่าสิบตำรวจนพรัตน์เป็นเจ้าพนักงานตำรวจประจำ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนก็ตาม

แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(16) จ่าสิบตำรวจสมคิดและจ่าสิบตำรวจนพรัตน์มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบ ร้อยของประชาชน ทำการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายได้ และตามมาตรา 17 ยังมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้ ซึ่งอำนาจจับกุมผู้กระทำผิดและสืบสวนคดีอาญาดังกล่าวนี้ ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดจำกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะในเขตท้องที่ที่เจ้า พนักงานตำรวจผู้นั้นประจำการอยู่เท่านั้น อันหมายความว่า เจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจจับกุมผู้กระทำผิดและสืบสวนคดีอาญาได้ทั่วราช อาณาจักร

ซึ่งต่างกับอำนาจสอบสวนความผิดอาญาของพนักงานสอบสวนที่ถูกจำกัดเขตอำนาจไว้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18, 19, 20 และ 21

จากฎีกานี้วางหลักไว้ให้ เมื่อนำมาประกอบกับ พรบ.ตำรวจ มาตรา 6 ตำรวจมีหน้าที่ปฎิบัติการตามป.วิอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ตำรวจ ไปเที่ยวชายทะเล นำ้ตก ภูเขา นอกเขตพื้นที่ พบเหตุซึ่งหน้าความผิดอาญา ก็คงยังมีหน้าที่ตาม พรบ.ตำรวจ มาตรา 6 คือปฏิบัติการตาม ปวิอ อาญา ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้มีอำนาจสืบสวนตามมาตรา 17 มีอำนาจจับกุมตามมาตรา 78

หน้าที่ตาม พรบ.ตำรวจ ผนวกกับอำนาจของตำรวจในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตาม ปวิอาญา ตำรวจทุกนายไม่ว่าสังกัดใด หมอ แพทย์ พยาบาล อาจารย์ตำรวจในโรงเรี่ยนตำรวจ ตำรวจฝ่ายอำนวยการ ล้วนแต่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการป้องกันปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น

เมื่อตำรวจมีหน้าที่อย่างนี้ตลอดเวลายี่สิบสี่ัชั่วโมง ท่านก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการปฏิบัติการจับกุมปราบปรามโจรผู้ร้ายอันเป็นหน้าที่ ถ้าท่านพบเหตุความผิดซึ่งหน้าแล้วเพิกเฉยไม่จับกุม ปล่อยให้ผู้ร้ายหนีไป เช่น พบเหตุวิ่งราวทรัพย์ คนร้ายฉกกระเป๋าถือผู้เสียหายต่อหน้าต่อหน้าแล้วทำเฉยให้ผู้ร้ายวิ่งหนีไป ทั้งที่อยู่ในวิสัยจะจับได้ แต่ไม่จับ อย่างนี้เสียหายแก่เจ้าของกระเป๋าที่ถูกกวิ่งราวแน่นอน ก็จะโดน157 เล่นงาน ฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

ปัญหามีว่า แม้ตำรวจคนที่ลาพักผ่อน ไปเที่ยวนอกพื้นที่ ก็ยังมีหน้าที่ตามพรบ.ตำรวจในการจับกุมปราบปรามโจรผู้ร้ายทั่วราชอาณาจักร มีอำนาจจับ อย่างนี้ ตำรวจพกปืนไปด้วยขณะลาพักผ่อน เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับใช้ในการเข้าจับกุมปราบปรามโจรผู้ร้ายเมื่อมีเหตุ ตำรวจได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.อาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ คือ พกพาปืนไปได้โดยไม่มีความผิด ใช่หรือไม่

เห็นว่่า ตำรวจมีหน้าที่อยู่ สองมิติ คือ

1. มิติภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กร เช่่น ตำรวจ บช. ส ( สันติบาล) มีหน้าที่ด้านข่าวกรอง แต่ไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม ปวิอ . ตาม พรฎ.แบ่งส่วนราชการตำรวจ หรือ ตำรวจ รร.นรต. มีหน้าที่ด้านการเรียน การสอน ไม่มีหน้าที่ ตาม ปวิอ. ตำรวจสังกัด โรงพยาบาลตำรวจ มีหน้าที่ด้านการรักษา พยาบาล ดังนั้นในภาวะปกติ ตำรวจเหล่านี้จึงมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จับกุมปราบปรามตามคำสั่งของ ผบ.หน่วย แน่นอน

2.มิติภายใต้ พรบ.ตำรวจ มาตรา 6 ตำรวจทุกนายมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ปฎิบัติการตาม ปวิอาญา ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งตำรวจทุกนายไม่ว่าสังกัดใด เป็นตำรวจของรัฐ ของประชาชน มีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย มีอำนาจจับกุมตาม ปวิอ. แม้นอกเวลาราชการ นอกพื้นที่ ก็ยังเป็นตำรวจ พบเหตุซึ่งหน้าก็มีอำนาจจับกุม ถ้าไม่จับก็ผิดฐานละเว้น การจับในมิติของตำรวจตาม พรบ.ตำรวจ จึงเป็นหน้าที่

ตามแนวฎีกาของศาล ศาลท่านก็จะเห็นว่า ตำรวจมีหน้าที่่จับกุมปราบปรามโจรผู้ร้ายได้ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งต่างจากฝ่ายปกครองบางตำแหน่ง เช่น ปลัดอำเภอมีอำนาจแต่ในเขตเฉพาะตน เหมือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีอำนาจหน้าที่จับกุมเฉพาะแต่ในเขตอำนาจพื้นที่ตนเองเท่านั้น

หลักกฎหมาย และ ระเบียบ

พรบ. อาวุธปืน ม.8 ทวิ ตำรวจผู้มีหน้าที่ได้รับความคุ้มครองให้พกพาอาวุธปืนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต และมีระเบียบภายในให้ ร.ต.อ.ลงมาฯ ต้องมีใบอนุญาตพกจากผู้บังคับบัญชาด้วย ส่วนเหนือ ร.ต.อ.ขึนไป ไม่ต้องมีใบพก

ความเห็น

เมื่อตำรวจมีหน้าที่จับกุมปราบปรามตลอดเวลา พบเหตุซึ่งหน้าก็ต้องทำหน้าที่ การพกพาอาวุธปืนของตำรวจจึงได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.อาวุธปืน โดยตำรวจไม่ต้องมีใบอนุญาตให้พกพา

ส่วนระเบียบให้ ร.ต.อ.ลงมาฯต้องให้ผู้บังคับบัญชาออกใบพกให้ เป็นเรื่องภายในหน่วย แต่กฎหมายก็ยังคุ้มครองให้การพกพาของตำรวจไม่เป็นความผิดอาญา ส่วนการไม่มีใบพกของ ร.ต.อ.ลงมา ก็แค่เป็นการผิดวินัยตำรวจเท่านั้น

อนึ่ง หากตำรวจมีหน้าที่จับกุมปราบปรามทั่วราชอาณาจักร และ การพกปืนได้รับการคุ้มครองตาม ม.8 ทวิ แล้ว ย่อมหมายถึง ตำรวจทุกนายทุกชั้นยศได้รับการคุ้มครองในการพกพาปืน

.. ส่วนกรณีที่ ยศ ร.ต.อ.ลงมาฯ ต้องมีใบพกของตำรวจนั้น เป็นเพียงระเบียบภายใน หากไม่มีใบพกก็แค่ผิดวินัย แต่ไม่ใช่องค์ประกอบความผิดทางอาญา


ที่มา : https://www.facebook.com/inquiry.fanpage/posts/571377263299004


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...