กรณีถูกจับข้อหาพกปืน ต้องใช้วงเงินเท่าใด ในการประกันตัว

ประกันตัวข้อหาพกปืน

ทำผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฯ ต้องใช้เงินประกันเป็นเท่าใด

1.ปืนไม่มีทะเบียน 40,000 80,000 บาท
2.ครอบครองปืนมีทะเบียน (ปืนผิดมือ ) 20,000 40,000 บาท
3.มีกระสุนปืน 50,000 100,000 บาท
4.อาวุธปืนนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ , ปืนสงคราม 150,000 250,000 บาท
5.พกพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียน 80,000 150,000 บาท
6.พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น 10,000 20,000 บาท
7.พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนของตัวเอง 5,000 10,000 บาท
8. พกพาอาวุธปืนไปในงานรื่นเริงฯ 50,000 100,000 บาท

หลักทรัพย์

การขอประกันตัว คือ การปล่อยตัวผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนคดี หรือปล่อยตัวระหว่างการพิจารณาของศาล มีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ

1.การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกัน

2.การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน

3.การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน

ทำที่ไหน เมื่อไร

1. เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้อยู่ในอำนาจของศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี

2. เมื่อผู้ต้องหาถูกขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลที่ออกหมายขังนั้น

3. เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนี้

4. เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว หากมีอุทธรณ์หรือฎีกา แต่สำนวนยังมิได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วจะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนี้หากสำนวนส่งไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วจะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นหรือยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี

5. กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว (อายุไม่เกิน 18 ปี) ตำรวจมีอำนาจควบคุมเด็กและเยาวชนได้เพียง 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นตำรวจต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนให้ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเมื่อพนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลแล้ว การขอประกันตัวเด็กหรือเยาวชนต้องยื่นต่อศาล

ยื่นหลักประกัน

ผู้มีสิทธิยื่นขอประกัน

1. ผู้ต้องหาหรือจำเลย

2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น ญาติพี่น้อง นายจ้าง ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อน เป็นต้น

หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันได้

1. เงินสด

2. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก

3. พันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมสิน

4. สมุดหรือใบรับฝากประจำของธนาคาร

5. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้ว

6. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว

7. หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน

8. บุคคลเป็นประกันและหลักประกัน

9. หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย

หมายเหตุ

1. ในกรณีวางสมุดเงินฝากหรือใบรับฝากประจำของธนาคาร จะต้องนำหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือปัจจุบันดังกล่าวของธนาคารและมีข้อความอายัดจำนวนเงินนั้นมาแสดงด้วย

2.ในกรณีวางโฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก จะต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินหรือนายอำเภอท้องที่ซึ่งออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และต้องถ่ายสภาพที่ดิน จำนวน 2 รูป มาแสดงด้วย

3. ให้ผู้ขอทำสัญญาประกันด้วยบุคคล เสนอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะอัตราเงินเดือนและหากมีภาระผูกพันในการทำสัญญาประกันหรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอื่นอยู่ก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย โดยสามารถทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของอัตราเงินเดือน


ที่มา : ตำรวจพัทลุง / gun.in.th


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd