เก็บปลอกกระสุนออกมาจากสนามยิงปืน ครอบครองเป็นที่ระลึก เป็นความผิดมั้ย

ปลอกกระสุน

ยิงปืนแล้วเก็บปลอกกระสุนมาเป็นที่ระลึกมีความผิดมั้ย

ผิดครับ เพราะ ปลอกกระสุนสามารถนำกลับมาอัดเป็นกระสุนใหม่ได้ ดังนั้นผู้ที่มีไว้ครอบครองจึงมีความผิดด้วย เว้นแต่กระสุนนั้นสภาพไม่สามารถนำมาอัดใหม่ได้ เช่น ปลอกกระสุนมีการเจาะรูสำหรับมาห้อยพระ หรือมีรอยบุบ ผู้ครอบครองจึงไม่มีความผิด

กฎหมายว่า ดังนี้

เรื่องการครอบครอง ปลอกกระสุน หรือ หัวกระสุน
ถ้าไม่มี ป.๔ สำหรับปืนแล้ว แต่มี ปลอกกระสุน อย่างเดียว กับ มีแค่หัวกระสุนอย่างเดียว

ถามว่า ระหว่าง ปลอกกระสุน กับ หัวกระสุน (ที่ไม่มีดินปืน) อย่างใหนถือว่า เป็นเครื่องกระสุนปืน ตามกฎหมาย และ อะไรผิดกฎหมาย หรือ มีโทษหนักกว่ากัน

ปลอกกระสุน
พรบ.อาวุธปืนฯ มาตรา ๔ ( ๒) บัญญัติว่า “เครื่องกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึง กระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิดโด ทุ่นระเบิด และ จรวด ทั้งชนิด ที่มีหรือ ไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือ เครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำ หรือใช้ประประกอบเครื่องกระสุนปืน

ดังนั้น ปลอกกระสุน (เปล่า) จึงเป็นเครื่งอสำหรับอัด หรือประกอบ เป็นเครื่องกระสุนปืน

ผู้ครอบครองปลอกกระสุนปืนไว้ จึงมีความผิด ฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยกเว้น ตามแนวคำพิพากษาฎีกาว่า หากมีไว้จำนวนเล็กน้อย เช่น มีเพียง ๒ ปลอก ไว้สวมไม้ตะพด ไม่เป็นความผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๗/ ๒๕๐๖ )

หรือ ปลอกกระสุนของกลางขนาด .๓๘ จำนวน ๖ ปลอก เพื่อนำไปทำตระกรุด เท่านั้น ไม่เป้นความผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๓/๒๕๓๕)

ส่วนหัวกระสุน ไม่ใช่เครื่องหรือสิ่งสำหรับอัด หรือ ทำ หรือใช้ ประกอบกระสุน จึงไม่เป็นเครื่องกระสุนปืน

คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๕๖/๒๕๐๕ วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดในการมีหัวกระสุน ๗ นัด ตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหานี้ ต้องพิจารณาเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัด ทำ หรือใช้ประกอบกระสุุน อันเป็นเครื่องกระสุนตามบทวิเคราะห์ ใน พรบ.อาวุธปืนฯ มาตรา ๔ (๒) ที่ได้แก้ไขแล้วนั้น หมายความรวมถึง หัวกระสุนปืน เช่นของกลางในคดีนี้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า บทวิเคราะห์ศัพท์ ในมาตรา ๔ ในข้อ ๑ ที่บัญญัติถึงอาวุธปืน ได้มีบทบัญญัติไว้ชัดเจนให้ความหมายรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน ในกฎกระทรวงไว้แล้ว แต่ใน (๒) หาได้บัญญัติถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของกระสุนปืนโดยทั่วไปดังที่ปรากฎใน มาตรา ๔ (๑) ไม่ จึงเป็นที่เห็นได้ว่า กฎหมายมิได้มุ่งหมายเอาส่วนหนึ่งส่วนกระใดของของกระสุนปืน เช่น หัวกระสุนในคดีนี้ ซึ่งมิใช่สิ่งอีด หรือทำ หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน แต่หากเป้นส่วนหนึ่งที่เหลือกจากการใช้กระสุนปืนไปแล้วเท่านั้น การกระทำของจำเลย จึงไม่ผิดตามฟ้อง
พิพากษายกฟ้อง

 มาตรา ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืน ซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธ ปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้
“ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd