โดนฟ้องข้อหาพกปืนไปในเมือง พกปืนไปในรถเป็นความผิดอย่างไร

ที่มา : https://www.pewpewtactical.com/wp-content/uploads/2017/06/Baretta-pistol-loose-on-car-seat.png

ความผิดฐานพาอาวุธ ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา มาตรา 371 ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง หรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น ซึ่งต้องพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่ 22 )พ.ศ.2558 และความผิดตามบทบัญญัตินี้จะใช้กับอาวุธทุกชนิด เช่น มีด สนับมือ ฯลฯ ตามความหมายในมาตรา 1 (5)

ความผิดฐานพกพาอาวุธปืน ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และความผิดตามบทบัญญัตินี้จะใช้เฉพาะปืนเท่านั้น
การพิจารณาข้อต่อสู้คดีว่าจะเป็นความผิดฐานใดหรือไม่เพียงไรต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีว่าการพกพาอาวุธปืน (กรณีอาวุธปืน) เป็นการพกพาในลักษณะที่สามารถหยิบฉวยมาใช้ได้ทันทีหรือไม่ หากลักษณะการพกพาไม่สามารถหยิบฉวยมาใช้ได้ทันทีก็จะเป็นความผิดเพียงกฎหมายอาญา มาตรา 371 เช่น มีการเก็บอาวุธปืนในกล่องล็อคกุญแจไว้ หรือมีการแยกกระสุนและอาวุธปืนออกจากกัน หรือมีการนำไปเก็บในช่องใส่ของท้ายรถ เป็นต้น แต่หากเป็นการพกพาอาวุธปืนที่ผู้กระทำอยู่ในวิสัยที่สามารถอาจใช้อาวุธปืนนั้นได้ในทันทีหากต้องการจะใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการเพื่อการใช้ใดๆ อีก หรือเป็นการพกในลักษณะติดตัว เช่น พกเหน็บไว้ที่เอว หรือวางไว้ข้างๆ ตัว เป็นต้น กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ และต้องลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ ในฐานะที่เป็นบทบัญญัติโทษสูงสุด และศาลมักไม่รอการลงโทษเพราะถือว่ามีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม
ที่มา : siaminterlegal.com

Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...