โดนฟ้องข้อหาพกปืนไปในเมือง พกปืนไปในรถเป็นความผิดอย่างไร

ที่มา : https://www.pewpewtactical.com/wp-content/uploads/2017/06/Baretta-pistol-loose-on-car-seat.png

ความผิดฐานพาอาวุธ ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา มาตรา 371 ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง หรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น ซึ่งต้องพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่ 22 )พ.ศ.2558 และความผิดตามบทบัญญัตินี้จะใช้กับอาวุธทุกชนิด เช่น มีด สนับมือ ฯลฯ ตามความหมายในมาตรา 1 (5)

ความผิดฐานพกพาอาวุธปืน ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และความผิดตามบทบัญญัตินี้จะใช้เฉพาะปืนเท่านั้น
การพิจารณาข้อต่อสู้คดีว่าจะเป็นความผิดฐานใดหรือไม่เพียงไรต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีว่าการพกพาอาวุธปืน (กรณีอาวุธปืน) เป็นการพกพาในลักษณะที่สามารถหยิบฉวยมาใช้ได้ทันทีหรือไม่ หากลักษณะการพกพาไม่สามารถหยิบฉวยมาใช้ได้ทันทีก็จะเป็นความผิดเพียงกฎหมายอาญา มาตรา 371 เช่น มีการเก็บอาวุธปืนในกล่องล็อคกุญแจไว้ หรือมีการแยกกระสุนและอาวุธปืนออกจากกัน หรือมีการนำไปเก็บในช่องใส่ของท้ายรถ เป็นต้น แต่หากเป็นการพกพาอาวุธปืนที่ผู้กระทำอยู่ในวิสัยที่สามารถอาจใช้อาวุธปืนนั้นได้ในทันทีหากต้องการจะใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการเพื่อการใช้ใดๆ อีก หรือเป็นการพกในลักษณะติดตัว เช่น พกเหน็บไว้ที่เอว หรือวางไว้ข้างๆ ตัว เป็นต้น กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ และต้องลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ ในฐานะที่เป็นบทบัญญัติโทษสูงสุด และศาลมักไม่รอการลงโทษเพราะถือว่ามีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม
ที่มา : siaminterlegal.com

Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd