อส. อสตร. ชรบ. อปพร. มีสิทธิซื้อปืนและใช้อาวุธปืนได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ?

อส. อสตร. ชรบ. อปพร. คือ ใคร? มีอำนาจหน้าที่อย่างไร?

วันนี้หลักๆ ขออนุญาตมาทำความเข้าใจกับ คำว่า “อส.” กันหน่อย ด้วยบ่อยครั้งเห็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนและปะปนกันระหว่าง อส. ที่เป็น #กองอาสารักษาดินแดน กับ #อาสาสมัครตำรวจ ซึ่งทั้งสองคน/หน่วยนี้ มีความแตกต่างกัน ทั้งสังกัดและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ยังมี ชรบ. และ อปพร. ที่หลายคนยังสับสนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่อยู่

ก็จะขอเริ่มจาก “อาสาสมัครตำรวจ” ก่อน กฎหมายจัดตั้ง คือ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจริงๆ แล้ว เต็มๆ ต้องเรียกว่า #อาสาสมัครตำรวจบ้าน โดยตัวย่อจะใช้ว่า “อส.ตร.”

“อาสาสมัครตำรวจบ้าน” หมายความว่า แนวร่วมประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจลักษณะปฏิบัติการ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

โดยอาสาสมัครตำรวจบ้านจะเป็นชาวบ้านที่มีใจเสียสละเข้ามาทำงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ สน./สภ. โดยจะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่องการจับกุมจะมีอำนาจเฉพาะการจับกุมกรณีความผิดซึ่งหน้าในฐานะราษฎรคนหนึ่งเท่านั้น

ส่วน “กองอาสารักษาดินแดน” หรือ “อส.” จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งรับสมัครบุคคลและคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามการกระทำผิด ต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งเมื่ออยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา

การใช้ปืนในการปฎิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ จะเห็นว่า ทั้ง “อส.” และ “อส.ตร.” ต่างมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยกันทั้งคู่ แต่ในเรื่องของการใช้และพาอาวุธติดตัว ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หลักคือ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัว แต่ได้ยกเว้นให้กับเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและตำรวจ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้และพาอาวุธติดตัวได้

ซึ่ง อส. นั้น จะทำหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตำรวจเมื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เช่นนี้ จึงได้รับยกเว้นให้ใช้และพาอาวุธติดตัวได้ แต่ อส.ตร. เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในฐานะราษฎรคนหนึ่ง เช่นนี้ หากประสงค์จะให้ อส.ตร. พาอาวุธติดตัว ก็จะต้องเป็นอาวุธปืนของราชการตำรวจที่มอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการของตำรวจเท่านั้น กล่าวง่ายๆ คือ ให้ใช้ได้เฉพาะปืนหลวงเท่านั้น

มาตรา ๘ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด
ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและตำรวจ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
(๒) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเทศ หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ
(๓) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) ซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจำเป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการนั้น

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา ๘ ทวิ มิให้ใช้บังคับแก่

(๑) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของ
(ก) ราชการทหารและตำรวจที่มีหรือใช้ในราชการ
(ข) หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ
(ง) ราชการทหารและตำรวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ที่มอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการของทหารและตำรวจ หรือของหน่วยราชการ แล้วแต่กรณี

ศึกษาเรื่องการพาอาวุธปืนติดตัวเพิ่มเติม ได้จากพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ : http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CD09/%CD09-20-9999-update.pdf

นอกจาก อส. และ อส.ตร. ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ก็ยังมีอีกหน่วยหนึ่ง คือ “ชรบ.” หรือ #ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในเนื้อหาก็จะมีหน้าที่ในลักษณะคล้ายกับ อส.ตร. คือ ถือเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ต่างกันเพียงเจตนารมณ์ในการจัดตั้งและรูปแบบการทำงานเท่านั้น

ชรบ. มีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(๑) แต่งเครื่องแต่งกาย และประดับเครื่องหมาย ชรบ.
(๒) ใช้อาวุธของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

“อปพร.” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ข้อ ๓๗ อปพร. มีหน้าที่ปฏิบัติการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามระเบียบนี้

ศึกษา อปพร. เพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ : http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BB46/%BB46-2g-2553-a0003.htm

สรุป “อส.” ถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เมื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ “อส.ตร.” และ “ชรบ.” ถือเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วน “อปพร.” มีหน้าที่ในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สามารถซื้อปืนโครงการได้มั้ย ?

ไม่ได้ เหตุเพราะว่าไม่ใช่ข้าราชการของรัฐ ไม่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนจากราชการ มีปืนอยู่แล้วจะพกมิได้เพราะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อาสาเข้ามาช่วยราชการเท่านั้น หากต้องการพกต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ควบคุมดูแล เคยมีตัวอย่างมาแล้ว อปพร.มีความสนิทกับนายอำเภอไปซื้อปืนสวัสดิการ แต่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครอบครองไม่ได้ เพราะไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปืนกระบอกนั้นก็กลายเป็นปืนเถื่อน กฎหมายไม่เปิดให้สามารถทำได้ อาสาที่สามารถใช้สิทธิได้คืออาสารักษาดินแดนเพราะเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณข้อความจาก : Rapeepat Swangkhawat

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ


ที่มา : ศป ปส อ ชัยบาดาล


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd