ขายปืนพร้อมทะเบียน แต่ผู้ซื้อไม่ยอมไปตัดโอนสักทีทำอย่างไรได้บ้าง

ก็ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของเราครับ ที่ถูกต้องการซื้อขายก็ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จในขณะส่งมอบอาวุธปืนกัน แนะนำให้พยายามติดต่อผู้ครอบครองปืนให้ได้เพื่อตัดปัญหาครับ

การโอนลอยอาวุธปืน หมายถึง การซื้อขายอาวุธปืนโดยผู้ซื้อชำระเงินให้แก่ผู้ขาย  และผู้ขายส่งมอบอาวุธปืน  พร้อมใบ ป.4 ซึ่งผู้ขายได้ลงลายมือชื่อของผู้ขายเอาไว้ด้านหลัง  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนของผู้ขายเช่น สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ เพื่อให้ผู้ซื้อนำไปดำเนินการโอนทางทะเบียนต่อนายทะเบียนอาวุธปืนเอาเอง  โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้ไปดำเนินการโอนต่อหน้านายทะเบียนในขณะที่มีการซื้อขาย

การซื้อขายอาวุธปืนโดยการโอนลอย  หากผู้ซื้อมีใบอนุญาตให้ซื้อหรือรับโอนอาวุธปืน  ( ใบ ป. 3 )  ในขณะที่มีการซื้อขายโดยการโอนลอย  ก็ไม่มีปัญหา   แต่อาจเกิดปัญหาได้ หากการซื้อขายอาวุธปืนโดยการโอนลอยให้แก่ผู้ซื้อซึ่งในขณะทำการซื้อขายผู้ซื้อยังไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ซื้อหรือรับโอนอาวุธปืน คือไม่มีใบ ป. 3 ( ถึงแม้ผู้ซื้อจะไปดำเนินการขอใบ ป. 3 ในภายหลังก็ตาม )  และมีผู้มาพบการกระทำความผิด ผู้ขายก็จะมีความผิดฐานโอนหรือขายอาวุธปืนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ  มาตรา  59  ส่วนผู้ซื้อก็จะมีความผิดฐานซื้อ  หรือมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ  มาตรา  7   บางครั้งการโอนลอยก็มีประโยชน์ในเรื่องของความสะดวก  ซึ่งก็เป็นที่นิยมใช้วิธีนี้กัน  แต่บางครั้งก็อาจสร้างปัญหาตามมา  หากไม่รอบคอบและไปกระทำผิดกฎหมายเข้าครับ


ที่มา : peesirilaw


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...