ขายปืนพร้อมทะเบียน แต่ผู้ซื้อไม่ยอมไปตัดโอนสักทีทำอย่างไรได้บ้าง

ก็ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของเราครับ ที่ถูกต้องการซื้อขายก็ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จในขณะส่งมอบอาวุธปืนกัน แนะนำให้พยายามติดต่อผู้ครอบครองปืนให้ได้เพื่อตัดปัญหาครับ

การโอนลอยอาวุธปืน หมายถึง การซื้อขายอาวุธปืนโดยผู้ซื้อชำระเงินให้แก่ผู้ขาย  และผู้ขายส่งมอบอาวุธปืน  พร้อมใบ ป.4 ซึ่งผู้ขายได้ลงลายมือชื่อของผู้ขายเอาไว้ด้านหลัง  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนของผู้ขายเช่น สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ เพื่อให้ผู้ซื้อนำไปดำเนินการโอนทางทะเบียนต่อนายทะเบียนอาวุธปืนเอาเอง  โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้ไปดำเนินการโอนต่อหน้านายทะเบียนในขณะที่มีการซื้อขาย

การซื้อขายอาวุธปืนโดยการโอนลอย  หากผู้ซื้อมีใบอนุญาตให้ซื้อหรือรับโอนอาวุธปืน  ( ใบ ป. 3 )  ในขณะที่มีการซื้อขายโดยการโอนลอย  ก็ไม่มีปัญหา   แต่อาจเกิดปัญหาได้ หากการซื้อขายอาวุธปืนโดยการโอนลอยให้แก่ผู้ซื้อซึ่งในขณะทำการซื้อขายผู้ซื้อยังไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ซื้อหรือรับโอนอาวุธปืน คือไม่มีใบ ป. 3 ( ถึงแม้ผู้ซื้อจะไปดำเนินการขอใบ ป. 3 ในภายหลังก็ตาม )  และมีผู้มาพบการกระทำความผิด ผู้ขายก็จะมีความผิดฐานโอนหรือขายอาวุธปืนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ  มาตรา  59  ส่วนผู้ซื้อก็จะมีความผิดฐานซื้อ  หรือมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ  มาตรา  7   บางครั้งการโอนลอยก็มีประโยชน์ในเรื่องของความสะดวก  ซึ่งก็เป็นที่นิยมใช้วิธีนี้กัน  แต่บางครั้งก็อาจสร้างปัญหาตามมา  หากไม่รอบคอบและไปกระทำผิดกฎหมายเข้าครับ


ที่มา : peesirilaw


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd