ถ้าเจอคนชักปืนขึ้นมาขู่โดยชี้มาที่หน้าเรา มีวิธีดูอย่างไรว่าเป็นปืนจริงหรือบีบีกัน

ภาพประกอบบทความเฉยๆ

กรณีที่คนร้ายชักอาวุธปืนเล็งมาที่เรา  ตามกฏหมายถือว่าเป็นภยันตรายอันใกล้จะถึง ซึ่งเราสามารถป้องกันตัวจากภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีครับ ดังนั้นการที่เราชักอาวุธปืนยิงสวนไปจนคนร้ายถึงแก่ความตาย จึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย ตามมาตรา ๖๘

แต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและพบว่า อาวุธของคนร้ายเป็นเพียงปืนปลอมเท่านั้น แล้วจะอ้างเหตุป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมายได้หรือไม่

ในเรื่องนี้ มาตรา ๖๒ แห่งประมวลกฏหมายอาญาบัญญัติว่า “ข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริงจะทำให้การกระทำไม่เป็นความผิด หรือ หรือทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริง แต่ผู้กระทำสำคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระทำย่อมไม่มีความผิด หรือได้รับการยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แล้วแต่กรณี..”

– คำว่าข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริง หมายถึงเหตุการณ์ใดๆหรือสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ถ้ามีอยู่จริงจะทำให้การกระทำของเราไม่เป็นความผิด แต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นไม่มีอยู่จริง แต่เราสำคัญผิดว่าข้อเท็จจริงอันจะอ้างเหตุป้องกันได้นั้นมีอยู่จริง กฏหมายก็ยังถือว่าผู้กระทำย่อมไม่มีความผิด หรือได้รับการยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แล้วแต่กรณีอยู่ดีครับ

กรณีเราเห็นคนร้ายถือปืนอยู่เล็งมาที่เรา ต้องถือว่ามีภยันตรายอันใกล้จะถึงแล้ว เพราะการที่คนร้ายถืออาวุธปืนเล็งมาที่เรา การที่เรายิงไปย่อมถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมายแล้วครับ

แม้ต่อมาปรากฏว่าปืนที่คนร้ายถือมาจะเป็นปืนปลอมก็ตาม แต่สถานการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นที่เข้าใจว่าคนร้ายน่าจะถือปืนจริงมา จึงถือว่าเราสำคัญผิดว่าปืนที่คนร้ายถือมาเป็นปืนจริง แต่แท้จริงแล้วเป็นปืนปลอม

ดังนั้นการที่คนร้ายถือปืนเล็งมาที่เรา และปืนโดยทั่วไปแล้วเป็นอาวุธอันตราย จึงถือว่าการกระทำของคนร้ายดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทำให้เราสามารถอ้างเหตุป้องกันได้ แต่มันไม่มีอยู่จริง เพราะปืนปลอมไม่สามารถก่อภยันตรายใดๆกับเราได้ แต่เราสำคัญผิดคิดว่าปืนดังกล่าวเป็นปืนจริง
การที่เราใช้ปืนเรายิงคนร้ายเพราะเข้าใจว่าคนร้ายจะยิงเรานั้น แม้เป็นปืนปลอมก็ตาม ก็ยังถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมายอยู่ดีครับ


ที่มา : ” กฎหมาย…รู้ไว้ได้ประโยชน์ ” http://www.nangkatik-club.com/smf/index.php?topic=138.10;wap2


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...